Zaisťujeme validáciu a kalibráciu zváracích zdrojov s protokolom, ako aj revíziu podľa platných technických noriem. Naše servisné stredisko ponúka validáciu, kalibráciu a revíziu nielen pre nami dodávané zváracie zdroje Kemppi, ale aj pre zváracie zdroje od iných výrobcov. Validácia je overenie, či nastavené hodnoty na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii. Ak tieto hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné zvárací zdroj kalibrovať.

Validáciu prevádzame na certifikovanom a kalibrovanom zariadení Kemppi ArcValidator. Počas validácie zváracieho zdroja dochádza k meraniu výstupného zváracieho prúdu a zváracieho napätia. Namerané hodnoty sú porovnávané s nastavenými hodnotami a prípadné odchýlky musia spadať do tolerancie určenej normou STN EN 50504.

VERIFIKÁCIA ZVÁRACÍCH ZDROJOV OD VŠETKÝCH VÝROBCOV

Čo je validácia a kalibrácia?

Verifikácia je overenie, či nastavené hodnoty nastavené na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii. Ak tieto hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné zvárací zdroj kalibrovať.

Prečo je dôležitá validácia a kalibrácia?

Pri zváraní podľa presných schválených zváracích postupov – WPS, závisí kvalita zvaru na opakovateľne presnom nastavení zváracích parametrov ako sú prúd, napätie a rýchlosť podávania drôtu. Počas kalibrácie sa zosúladia nastavené hodnoty parametrov s reálnymi výstupnými parametrami zváracieho zdroja. Kontrola presnosti  a kalibrácia je obzvlášť dôležitá pri mechanizovanom zváraní, avšak aj mnohé aplikácie ručného zvárania kladú zvýšené požiadavky na presné nastavenie zváracích parametrov s obmedzením slobodnej voľby zvárača. Výstupné hodnoty by mali byť preto vždy rovnaké ako tie, ktoré sú nastavené na zváracom zdroji.

Ako často je nutné vykonávať validáciu a kalibráciu zváracích zdrojov?

Všetky zariadenia používané na zváranie by mali byť vhodným spôsobom kontrolované a kalibrované v stanovených časových intervaloch. Ak to nie je stanovené inak, odporúča sa previesť kontrolu a kalibráciu zariadenia raz ročne.

Aké normy sa vzťahujú ku validácii a kalibrácii zváracích zdrojov?

Základnou normou, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre tavné zváranie je norma STN EN ISO 3834-2. Norma STN EN 60974-1 určuje referenčné úrovne zváracích zariadení a poskytuje špecifikácie pre výkon a presnosť nastavenia parametrov. Vykonanie kontroly parametrov vysvetľuje a predkladá norma STN EN 50504. Požiadavky na zariadenia používané na kontrolu a kalibráciu sú definované normou  STN EN ISO 17662.