Tento nový patentovaný zvárací proces bol vyvinutý firmou SOYER a predstavuje v súčasnosti najpokrokovejšiu technológiu priváranie svorníkov. Novinka rozširuje možnosti použitia technológie privárania svorníkov na nové aplikácie a zároveň zvyšuje kvalitu a efektivitu práce pri manuálnom ako aj automatizovanom priváraní.

Medzi hlavné výhody patrí: skrátenie zváracieho času, zmenšenie teplom ovplyvnenej zóny, žiadny rozstrek, dokonalý a pevný zvar, zváranie vo všetkých pozíciách, zváranie svorníkov aj matíc na čierny plech aj nerez.

Pre priváranie svorníkov v magnetickom poli sú určené nové svorníky HZ-1. Tieto univerzálne svorníky majú ploché čelo a centrovaciu špičku. Vďaka novému tvaru HZ-1 bolo možné zväčšiť pomer základného materiálu k priemeru svorníka z 1:4 na 1:10. Svorníky majú závit po celej dĺžke a žiadnu prírubu – vyžitie závitu až na priváraný materiál, žiadny zvarový kúpeľ a roztrek.

Svorník sa dostane do kontaktu so základným materiálom. Následne je svorník oddialený od materiálu a zapálený zvárací oblúk.

Oblúk je vedený špirálovým magnetickým poľom a kompletne natavuje obe časti spoja.

Svorník je ponorený do veľmi plytkej penetračnej zóny a je neoddeliteľne spojený.

Aplikácie

Technológia privárania svorníkov v magnetickom poli sa využíva všade tam, kde je potrebné dosiahnuť vysoko kvalitné zvarové spoje. Výhodou je možnosť privárania svorníkov s väčším priemerom na tenký základný materiál, nakoľko táto technológia umožňuje priváranie svorníkov v pomere veľkosti 10:1 ku základnému materiálu. Uplatnenie nachádza pri zváraní konštrukcií, výrobe rôznych prvkov pre zariadenia, stavebníctve, automobilovom priemysle a podobne. Často sa využíva pri plne automatizovanej výrobe a veľkosériovej produkcii.

Najdôležitejšie výhody privárania svorníkov v magnetickom poli

 • Svorníky majú závit narezaný po celej dĺžke, pričom svorník nemusí mať kónus ako pri zdvihovom zapaľovaní.
 •  Nie je potrebné používať keramické krúžky na formovanie zvaru.
 •  Svorník nemá prírubu, ktorá by pri zváraní tvorila rozstrek.
 •  Privára sa celé čelo svorníka.
 •  Centrujúca špička na svorníku uľahčuje jeho presné privarenie.
 •  Pomer hrúbky materiálu k priemeru svorníka je 1:10 (predtým 1:4).
 •  Aj pri použití iba jedného uzemnenia nedochádza k vyfukovaniu zváracieho oblúku.
 •  Umožňuje zváranie vo všetkých pozíciách.
 •  Opakovateľné, čisté zvary bez nutnosti opráv a prerábania.
 •  Najvyššia kvalita a bezpečnosť (zvarové spoje majú vyššiu pevnosť ako priváraný svorník alebo základný materiál).
 •  Minimálny tepelný príkon do zvaru a malá teplom ovplyvnená zóna.
 •  Možnosť plnej automatizácie pri sériovej výrobe.
 •  Skrátenie času zvárania (-60%).
 •  Nižšia spotreba energie (-70%).
 •  Zníženie opalu svorníkov (-75%).
 •  Menší zvarový kúpeľ (-70%).
 •  Menia penetrácia do materiálu (-70%).
 •  Štandardizácia na jeden typ svorníkov (HZ-1).
 •  Zvýšenie kvality a bezpečnosti privarenia svorníkov v porovnaní s inými technológiami ako aj mnohými mechanickými spojmi.
 •  Pri výraznom technickom prínose tejto technológie, ponúka priváranie svorníkov v magnetickom poli aj výrazné ekonomické a ekologické výhody.

>>> Zariadenia priváranie svorníkov v magnetickom poli