ČLÁNOK I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1) Toto sú všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”), ktoré sa aplikujú na všetky zmluvné vzťahy vyplývajúce zo zmlúv uzavretých medzi Dodávateľom a Objednávateľom ako druhou stranou zmluvného vzťahu, na základe ktorej Dodávateľ dodáva pre Objednávateľa určité tovary, zhotovuje dielo, poskytuje služby, poskytuje práva alebo akékoľvek plnenia, vykonáva práce, poskytuje servisné činnosti, alebo iné činnosti, na ktoré má Dodávateľ oprávnenie (ďalej len „Plnenie“ alebo „Plnenia“), a to na základe uzatvorenej Zmluvy alebo Objednávky.

(2) V prípade, že Dodávateľ a Objednávateľ uzavrú Zmluvu alebo potvrdia Objednávku, v ktorej si dojednajú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať ustanovenia Zmluvy alebo Objednávky s odchylnou úpravou prednosť pred VOP.

(3) Definície.

Na účely týchto VOP sa rozumie:

Dodávateľom:

 • spoločnosť VAW WELDING, s.r.o., so sídlom: Hlavná 3, 038 52 Sučany, IČO: 36 424 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15613/L,

ktorá je zaviazaná pre Objednávateľa poskytnúť (dodať) Plnenia.

Objednávateľom: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, je zaviazaná od Dodávateľ a prevziať Plnenie a zaplatiť zaň riadne a včas Dodávateľovi dohodnutú cenu.

Objednávkou: Jednostranný právny úkon Objednávateľa smerujúci voči Dodávateľovi. s cieľom objednať od Dodávateľa Plnenie .

Zmluvou: Objednávka a/alebo Zmluva písomne uzavretá medzi Dodávateľom a Objednávateľom, z ktorej vznikne Dodávateľovi povinnosť poskytnúť Plnenie a Objednávateľovi vznikne povinnosť Plnenie prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu (ďalej v texte podľa významu aj ako „potvrdená Objednávka a/alebo Zmluva“).

Uzavretím Zmluvy: Potvrdenie Objednávky Objednávateľa Dodávateľom a/alebo akceptácia protinávrhu Dodávateľa Objednávateľom a/alebo písomne uzatvorená Zmluva medzi Zmluvnými stranami.

Zmluvnou stranou: Dodávateľ alebo Objednávateľ, pričom „Zmluvnými stranami” sa rozumejú Dodávateľ alebo Objednávateľ spoločne.

Oprávneným zástupcom Dodávateľa alebo oprávneným zástupcom Objednávateľa: Osoba, ktorá je oprávnená konať v mene Objednávateľa, osoba, ktorá je preukázateľne splnomocnená alebo poverená Objednávateľom na vykonávanie príslušných úkonov súvisiacich so Zmluvou.

Plnením: sa rozumie dodanie tovaru alebo zhotovenie diela alebo poskytnutie služby alebo poskytnutie práva alebo výkon práce, alebo poskytnutie servisných činností alebo poskytnutie akýchkoľvek činností, na ktoré má Dodávateľ oprávnenie.

Reklamačným poriadkom: súbor pravidiel vydaných Dodávateľom, na základe ktorých môže Objednávateľ môže uplatňovať svoje právo na reklamáciu vád z Plnenia, ktorý informuje Objednávateľa o podmienkach a spôsobe reklamácie, o uplatnení reklamácie, o zodpovednosti za vady, o záručnej dobe, o spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie, o lehotách pre vybavenie reklamácie a o postupe pri zamietnutí reklamácie, pričom aktuálny Reklamačný poriadok je prílohou týchto VOP, bez potreby zmeny týchto VOP.

Miestom Plnenia: V prípade, ak predmetom Zmluvy bude dodanie tovaru alebo povinnosť Dodávateľa vykonať dielo a v Zmluve alebo Objednávke nie je určené miesto dodania tovaru alebo vykonania diela uskutočňuje sa dodanie tovaru alebo vykonanie diela odovzdaním diela prvému dopravcovi na prepravu, pričom náklady späté s dodaním Plnenia Objednávateľovi prostredníctvom dopravcu znáša Objednávateľ a Dodávateľ je povinný v takomto prípade dostatočne, určito označiť Plnenie ako zásielku pre Objednávateľa. V prípade, ak predmetom Zmluvy bude dodanie tovaru alebo povinnosť Dodávateľa vykonať dielo a v Zmluve alebo Objednávke je miestom Plnenia určené miesto dodania tovaru alebo vykonania diela je toto miesto Plnenia určené v Zmluve alebo v Objednávke. V prípade, ak bude predmetom zmluvy iné plnenie Dodávateľa, miesto plnenia je sídlo Dodávateľa, ak sa Zmluvné strany v Zmluve alebo v Objednávke nedohodli inak. V prípade, ak predmetom Zmluvy bude dodanie tovaru alebo povinnosť Dodávateľa vykonať dielo a v Zmluve alebo Objednávke nie je určené miesto dodania tovaru alebo vykonania diela a je potrebná inštalácia tovaru alebo diela uskutočňuje sa dodanie tovaru alebo vykonanie diela odovzdaním diela Objednávateľovi v mieste sídla Objednávateľa na základe preberacieho protokolu.

Dodávateľ je oprávnený, ak to pripúšťa povaha Plnenia, uskutočniť dodanie Plnenia prostredníctvom dopravcu. Dodávateľ je povinný o uvedenom spôsobe dodania Plnenia informovať Objednávateľa. Dodávateľ je povinný v takomto prípade dostatočne, určito označiť Plnenie ako zásielku pre Objednávateľa. Náklady späté s dodaním Plnenia Objednávateľovi prostredníctvom dopravcu znáša Objednávateľ.

(4) Objednávateľ je povinný sa pred uzavretím Zmluvy oboznámiť s týmito VOP Dodávateľa. Tieto VOP platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Dodávateľom a Objednávateľom, a to od okamihu uzatvorenia Zmluvy medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Okamihom uzavretia Zmluvy je Objednávateľ viazaný týmito VOP a vyjadruje s nimi súhlas.

(5) Uzavretím Zmluvy akceptujú Zmluvné strany, že ich vzájomný obchodno-záväzkový vzťah sa riadi ustanoveniami Zmluvy a týmito VOP. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené Zmluvou alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (predovšetkým zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

(6) Akékoľvek odchýlky od VOP musia byť medzi Zmluvnými stranami dohodnuté písomnou formou v Zmluve, inak sú neplatné.

(7) Dodávateľ je oprávnený VOP priebežne aktualizovať alebo zmeniť. Všetky zmeny, doplnky prípadne Úplné znenie aktualizovaných VOP Dodávateľ vždy vydá v písomnej forme a vhodným spôsobom zverejní na svojom webovom sídle www.vaw.sk/vop tak, aby boli dostupné pre Objednávateľa.

(8) V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VOP alebo Zmluvy alebo ich časti, nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia. Zmluvné strany neplatné ustanovenie VOP alebo Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje úmyslu Zmluvných strán dohodnutému pri uzavretí Zmluvy.

(9) Aplikácia všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok než týchto VOP je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

(10) Pokiaľ sú vo VOP alebo v Zmluve uvedené odkazy na príslušné právne predpisy platné v čase vydania týchto VOP alebo v čase uzavretia Zmluvy, ktoré boli v priebehu platnosti Zmluvy zmenené alebo nahradené inými právnymi predpismi, považujú sa tieto odkazy za odkazy na tie právne predpisy, ktorými boli nahradené, v ich platnom znení.

(11) Pre vylúčenie pochybností sa tieto VOP netýkajú zmlúv, v ktorých spoločnosť VAW WELDING, s.r.o. vystupuje v právnom postavení objednávateľa.


ČLÁNOK II.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

(1) Zaslaná Objednávka Objednávateľom sa považuje za návrh Zmluvy. Prepracovaná objednávka zo strany Dodávateľa sa považuje za protinávrh Zmluvy.

(2) Objednávku musí Objednávateľ zaslať Dodávateľovi písomne poštou alebo e-mailom a musí obsahovať tieto údaje:

 1. a) identifikačné údaje Objednávateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, osobu poverenú rokovaním o technickej stránke Plnenia, príp. o špecifikácií požiadaviek na Plnenie,
 2. b) predmet Objednávky: presnú špecifikáciu požadovaného Plnenia ,
 3. c) požadovanú dobu Plnenia resp. termín dodávky, dodacie podmienky,
 4. d) iné náležitosti, ktoré Objednávateľ považuje za podstatné pre riadne vykonanie, dodanie Plnenia.

(3) K Objednávke zaslanej Dodávateľovi prvýkrát, môže Objednávateľ predložiť kópiu výpisu z Obchodného registra (nie staršieho ako 3 mesiace). Pokiaľ Objednávateľ nie je zapísaný v Obchodnom registri, môže predložiť kópiu Živnostenského listu (nie staršieho ako 3 mesiace), prípadne kópiu iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti. Objednávateľ vždy predloží aj potvrdenie o registrácii DPH, ak je platiteľom DPH. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj inak. Nepredloženie dokladov podľa tohto odseku nemá vplyv na platnosť Objednávky alebo Zmluvy, ale Dodávateľ je až do okamihu ich riadneho predloženia (o lehotu omeškania Objednávateľa s ich dodaním) oprávnený jednostranne a aj bez potreby osobitného upozornenia posunúť termíny dodania Plnenia.

(4) Potvrdená Objednávka Objednávateľa Dodávateľom a/alebo akceptácia protinávrhu Dodávateľa Objednávateľom sa považuje za uzavretú Zmluvu a je pre Zmluvné strany záväzná. Na základe potvrdenej Objednávky sa Dodávateľ zaväzuje dodať, poskytnúť, vykonať, zrealizovať a odovzdať Plnenie Objednávateľovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi. Potvrdenie Objednávky a to i vo forme protinávrhu, je možné vykonať elektronicky, prípadne iným dohodnutým spôsobom.

(5) Objednávateľ je viazaný odoslanou alebo akceptovanou Objednávkou ako aj uzatvorenou Zmluvou s Dodávateľom, a to spolu s týmito VOP a nie je oprávnený ich jednostranne meniť alebo zrušiť, ak Zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak.

(6) Objednávateľ vždy zodpovedá za obsah Objednávky, resp. za obsah Zmluvy v časti týkajúcej sa Objednávky konkrétneho Plnenia.

ČLÁNOK III.

TERMÍNY A MIESTO PLNENIA

(1) Termíny realizácie Plnenia začínajú plynúť dátumom potvrdenia Objednávky Dodávateľom a/alebo dňom akceptácie protinávrhu Dodávateľa Objednávateľom, v prípade ak Objednávka obsahuje všetky potrebné údaje vymedzené v článku II. bod 2 a 3 týchto VOP, ak nie je pre konkrétny prípad dohodnuté inak.

(2) Pokiaľ sa v Zmluve a/alebo Objednávke predpokladá dodatočná konkretizácia tovaru, diela, služby, práce, prípadne akéhokoľvek predmetu Plnenia, bez ktorej nie je možné realizovať predmet Zmluvy (t.j. Plnenie) tento termín realizácie Plnenia neplynie, pričom začiatok plynutia termínu realizácie Plnenia/termín realizácie Plnenia sa posúva, o dobu po ktorú sa Objednávateľa omeškal s takouto dodatočnou konkretizáciou.

(3) Zmluvné strany sa dohodli odchýlne od bodu 2 článku III týchto VOP, že v prípade ak bola medzi Dodávateľom a Objednávateľom dojednaná zálohová platba, termín realizácie Plnenia začne plynúť odo dňa pripísania tejto zálohovej platby na účet Dodávateľa, ak nie je pre konkrétny prípad dohodnuté inak.

(4) Objednávateľ je povinný prevziať Plnenie v termíne dohodnutom s Dodávateľom v Zmluve a/ alebo Objednávke alebo inak v písomnej forme.

(5) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi potrebné spolupôsobenie pri realizácii Plnenia v prípadoch, kedy takéto spolupôsobenie je potrebné pre zrealizovanie samotného Plnenia Dodávateľom v dohodnutom termíne.

(6) Dodržanie termínov na realizáciu Plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v Objednávke a/alebo Zmluve. Po dobu preukázateľného omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Dodávateľ v omeškaní s plnením záväzku a o dobu tohto omeškania Objednávateľa sa termíny realizácie a odovzdania Plnenia primerane posúvajú.

(7) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od Dodávateľa zrealizované Plnenie, a to aj v takom prípade, ak Dodávateľ zrealizuje Plnenie pred termínom splnenia dohodnutým v Zmluve alebo v Objednávke.

(8) Termíny realizácie Plnenia sa predlžujú o dobu prerušenia činnosti Dodávateľa, ktorá súvisí s realizáciou Plnenia v prípade, ak nastane okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle bodu 9 tohto článku VOP alebo z dôvodov na strane Objednávateľa. O prerušení realizácie Plnenia Dodávateľ informuje Objednávateľa.

(9) Pre účely VOP sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť za porušenie alebo neplnenie záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich z potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy, ak plnenie týchto záväzkov sa priamo alebo nepriamo oneskorí, sa považujú najmä tieto prípady: zastavenie prác nariadené zodpovedným zástupcom Objednávateľa, na ktorom nenesie zodpovednosť Dodávateľ, vyššia moc – epidémia, pandémia, prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, nepokoje, vojny, zásahy štátu, zásahy vojenských orgánov, teroristický útok; konanie alebo opomenutie konania úradov alebo tretích strán nezapríčinené konaním Dodávateľa, resp. Objednávateľa. V prípade ak Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu alebo Objednávku alebo akýkoľvek dodatok k Zmluve alebo k Objednávke počas existencie vyššej moci zmluvné strany považujú existenciu vyššej moci za vyššiu moc a to za predpokladu, že jej dôsledky vyvolávajú také obmedzenia vo vzťahu k činnosti Dodávateľa, ktoré v plnej miere alebo aj čiastočne zamedzia čiastočne plniť v zmysle Zmluvy alebo Objednávky, pričom zmluvné strany považujú za vyššiu moc aj ďalšie okolnosti, ktoré súvisia s vyššou mocou a s prijatím nových opatrení zo strany štátu, ako aj skutočnosť, že subdodávatelia Dodávateľa neplnia Dodávateľovi, z dôvodu prijatých opatrení zo strany štátu v súvislosti s existenciou vyššej moci.

Osobitné ustanovenie pre vyššiu moc – COVID – 19. Zároveň, v prípade ak bude uzatvorený akýkoľvek zmluvný vzťah medzi Zmluvnými stranami v čase existencie vyššej moci na území SR, t. j. v čase existencie pandémie ochorenia COVID – 19 a núdzového stavu na SR, zmluvné strany sa dohodli, odchýlne od bodu 8 tohto článku III. VOP a že ak v tejto súvislosti dôjde k prerušeniu realizácie Plnenia, Dodávateľ nemusí Objednávateľovi preukazovať dosah vyššie moci – pandémia ochorenia COVID – 19 na plnenie Dodávateľa a súčasne sa za vyššiu moc – pandémia ochorenia COVID – 19 – sa bude považovať aj okolnosť, ktorá súvisí s pandémiou ochorenia COVID – 19 a prijatím nový opatrení zo strany štátu ako aj skutočnosť, že subdodávatelia Dodávateľa, neplnia Dodávateľovi z dôvodu prijatých opatrení zo strany štátu v súvislosti s existenciou vyššej moci COVID – 19.

V prípade výskytu vyššej moci budú termíny vyplývajúce z Objednávky a/alebo Zmluvy predĺžené o dobu trvania stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude trvať dlhšie ako šesť kalendárnych mesiacov, je každá zo Zmluvných strán oprávnená odstúpiť od Zmluvy. V prípade odstúpenia má Dodávateľ nárok na uhradenie ceny za vykonanú časť Plnenia a náhradu preukázateľne vzniknutých nákladov v súvislosti s prípravou na vykonanie zostávajúcej časti Plnenia.

(10) Objednávateľ je povinný zabezpečiť miesto Plnenia tak, aby mohol Dodávateľ Plnenie riadne zrealizovať. V prípade, ak si Objednávateľ nesplní túto svoju povinnosť, a teda nepripraví miesto Plnenia na realizáciu Plnenia Dodávateľovi, na základe čoho Dodávateľ nebude môcť uskutočniť realizáciu Plnenia, Dodávateľ na túto skutočnosť upozorní Objednávateľa. Pokým Objednávateľ riadne nepripraví miesto Plnenia podľa požiadavky Dodávateľa, Dodávateľ nie je povinný vykonať realizáciu Plnenia, pričom Dodávateľ sa v tomto prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Objednávky a/alebo Zmluvy.

(11) Objednávateľ berie na vedomie, že dodržanie termínu dodania Plnenia je podmienené zabezpečením stavebnej a technickej pripravenosti miesta Plnenia zo strany Objednávateľa. Podmienky stavebnej a technickej pripravenosti môžu byť prílohou k potvrdenej Objednávke a/alebo Zmluve.


ČLÁNOK IV.

CENA ZA PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

(1) Cena za Plnenie sa dojednáva v potvrdenej Objednávke a/alebo Zmluve. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, uvádza sa cena bez DPH, ktorá bude účtovaná vo výške a spôsobom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Cena za Plnenie môže byť Dodávateľom primerane zvýšená v prípade, ak sa v priebehu vykonávania, resp. realizácie Plnenia objaví potreba zvýšených nákladov alebo prác navyše, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Plnenia uvedeného v potvrdenej Objednávke a/alebo Zmluve. O potrebe zvýšených nákladov alebo prác navyše bude Dodávateľ informovať Objednávateľa bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvie a Objednávateľ je povinný tieto náklady zaplatiť podľa vystavenej faktúry. Ak sa cena za Plnenie v zmysle tohto bodu zvýši o viac ako 20% je potrebné písomné potvrdenie Objednávateľa resp. je potrebné uzatvoriť písomný dodatok k Zmluve alebo Objednávke.

(3) Cenu za Plnenie môže Dodávateľ jednostranne meniť okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku VOP, pri zmene DPH, zmene cla, prípadne zavedení nových poplatkov súvisiacich s dovozom, resp. inou činnosťou potrebnou na realizáciu Plnenia, pokiaľ takáto povinnosť nebola platná v čase potvrdenia Objednávky a/alebo uzavretia Zmluvy, pri zmenách vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zvýšením rozsahu prác požadovaných Objednávateľom na základe písomného dodatku k Zmluve, na základe zmien materiálov odsúhlasených Objednávateľom. Dodávateľ je povinný výšku a dôvod úpravy ceny Plnenia oznámiť Objednávateľovi.

(4) Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Objednávateľ je povinný uhrádzať cenu za Plnenie nasledovne:

 1. a) zálohovou platbou (zálohou),
 2. b) konečnou faktúrou.

(5) Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Objednávateľ poskytne Dodávateľovi jednorazovú zálohu vo výške uvedenej v potvrdení Objednávky a/alebo Zmluve za realizáciu Plnenia, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť v celej výške na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti faktúry, pričom Dodávateľ nie je povinný začať s realizáciou Plnenia pred uhradením zálohy Objednávateľom v plnej výške, ak sa Zmluvné strany v Zmluve alebo v Objednávke nedohli inak a po dobu omeškania Objednávateľa so zaplatením zálohy nie je Dodávateľ v omeškaní s Plnením, pričom lehoty Plnenia sa súčasne predlžujú o dobu omeškania na strane Objednávateľa podľa tohto bodu.

(6) Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Plnenia medzi Zmluvnými stranami, ak bolo medzi nimi dohodnuté so zohľadnením zaplatenej zálohy. Konečná faktúra bude Dodávateľom vystavená bezodkladne po odovzdaní Plnenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti konečnej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ak nie je pre konkrétny prípad dohodnuté inak. Bezdôvodné neprevzatie Plnenia Objednávateľom nikdy nemôže byť dôvodom pre nezaplatenie ceny za Plnenie.

(7) Dodávateľ je povinný zaslať faktúru Objednávateľovi za realizáciu Plnenia písomne na adresu uvedenú v Zmluve alebo na inú adresu, ktorú písomne určí Objednávateľ, alebo elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa. Objednávateľ je v takomto prípade povinný Dodávateľovi potvrdiť prijatie faktúry.

(8) V prípade omeškania na strane Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľovi, má Dodávateľ právo uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. XIV. bod 4 týchto VOP.

(9) V prípade omeškania na strane Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry, resp. zálohy o viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti, je Dodávateľ oprávnený úplne pozastaviť realizáciu Plnenia až do momentu jej úplnej úhrady, respektíve bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy/Objednávky.

ČLÁNOK V.

DODANIE, ODOVZDANIE A PREVZATIE PLNENIA

(1) Dodávateľ splní svoju povinnosť vykonať Plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť odovzdaním Plnenia Objednávateľovi.

(2) V prípade ak sa Zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ doručí/dodá Plnenie Objednávateľovi v určitom mieste a čase, Dodávateľ je v takomto prípade povinný doručiť/dodať Plnenie Objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste uvedenom v Zmluve alebo v Objednávke. Objednávateľ je povinný v dohodnutom čase a Mieste plnenia takéto Plnenie prevziať, resp. zabezpečiť prevzatie Plnenia prostredníctvom oprávneného zástupcu Objednávateľa na základe preberacieho protokolu . V prípade, ak Objednávateľ nemôže prevziať Plnenie od Dodávateľa v dohodnutom čase a mieste uvedenom v Zmluve alebo v Objednávke, resp. zabezpečiť jeho prevzatie svojim oprávneným zástupcom, Objednávateľ je o tom povinný bezodkladne informovať Dodávateľa. V opačnom prípade má Dodávateľ právo uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. XIV. bod 5 týchto VOP.

Ak Dodávateľ splní svoju povinnosť, Objednávateľ je povinný dané Plnenie prevziať, pokiaľ Plnenie nemá chyby a nedorobky, ktoré bránia v jeho užívaní.

(3) Zmluvné strany spíšu o odovzdaní/dodaní a prevzatí Plnenia protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí Plnenia (ďalej aj ako „preberací protokol“) bude obsahovať minimálne názov Plnenia, identifikáciu Objednávky a /alebo Zmluvy, dátum začatia a ukončenia realizácie Plnenia, dátum odovzdania a prevzatia Plnenia Objednávateľom, dátum začatia a skončenia preberacieho konania, zhodnotenie akosti Plnenia, súpis zistených vád a nedorobkov, lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Dodávateľ Plnenie odovzdáva a Objednávateľ Plnenie preberá, podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán, konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Plnenia začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, príp. ak Dodávateľ určí, že je potrebné vykonať aj školenie za účelom správneho používania aj informácia o vykonaní školenia a meno a priezvisko pracovníka Objednávateľa, ktorý školenie Dodávateľa absolvoval .

(4) Ak Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca odmietne podpísať preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

(5) Pri preberaní Plnenia prípadné zistené ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť v užívaní Plnenia, nie sú dôvodom neprevzatia Plnenia Objednávateľom alebo jeho oprávneným zástupcom. Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca má právo odmietnuť prevzatie Plnenia, resp. jeho časti len v prípade, pokiaľ toto bude vykazovať vady a nedorobky brániace bezpečnej prevádzke. Vadou Plnenia sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Plnenia stanovených projektovou dokumentáciou, potvrdenou Objednávkou a/alebo Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutej Technickej špecifikácii Plnenia uvedenej v potvrdenej Objednávke a/alebo Zmluve.

(6) Pre prípad, ak sa Objednávateľ bezdôvodne nezúčastní prevzatia Plnenia resp. jeho časti, alebo bez relevantných dôvodov odmietne Plnenie, resp. jeho časť prevziať, Zmluvné strany sa dohodli, že Ak Objednávateľ neprevezme, resp. nezabezpečí prevzatie Plnenia od Dodávateľa ani v tomto termíne, Dodávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny za Plnenia určenej vo faktúre, a to za každý deň neprevzatia Plnenia.

Ak Objednávateľ neoprávnene v rozpore s potvrdenou Objednávkou a/alebo Zmluvou odmietne prevziať Plnenie a uvedie ho do prevádzky prípadne používa, Plnenie sa považuje za prevzaté bez pripomienok. Uvedené sa rovnako vzťahuje aj na oprávneného zástupcu Objednávateľa.

(7) Ak tak ustanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté v potvrdenej Objednávke a/alebo Zmluve, je Dodávateľ povinný do 15 dní odo dňa odovzdania Plnenia odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní Plnenia a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sa Zmluvné strany tak dohodli.

(8) Pred podpisom preberacieho protokolu podľa bodu 3 tohto článku VOP je Objednávateľ povinný zabezpečiť min. 2 oprávnené osoby, ktorým Dodávateľ preukáže funkčnosť Plnenia. Takýmito oprávnenými osobami môžu byť aj oprávnení zástupcovia Objednávateľa. Dodávateľ uvedie Plnenie do prevádzky resp. preukáže funkčnosť Plnenia oprávneným osobám Objednávateľa v mieste plnenia.

(9) Súčasťou preberacieho protokolu bude v prípade požiadavky Dodávateľa aj písomné vyhlásenie Objednávateľa, že Plnenie je pripravené pre uvedenie do prevádzky alebo pripravené na užívanie a že Dodávateľ preukázal Objednávateľovi jeho plnú funkčnosť.

ČLÁNOK VI.

SUBDODÁVATELIA

(1) Subdodávateľ je akákoľvek osoba, resp. zmluvný partner Dodávateľa, ktorý sa podieľa na realizácii Plnenia Dodávateľa Objednávateľovi podľa Zmluvy. Subdodávateľom je aj fyzická osoba oprávnená na podnikanie na základe živnosti.

(2) Subdodávateľom nie je zamestnanec Dodávateľa.

(3) Dodávateľ je oprávnený na vykonanie Plnenia poveriť subdodávateľa bez potreby predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa a bez obmedzenia. Dodávateľ je povinný o tomto len informovať Objednávateľa.

ČLÁNOK VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

 • Plnenie má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve alebo v Objednávke, účelu jeho použitia, príp. nemá vlastnosti, ktoré sú stanovené v Zmluve alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(2) Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím Plnenia, Dodávateľ zodpovedá len za tie vady, ktoré malo Plnenie v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť Plnenie prevziať.

 • Objednávateľ je povinný Plnenie pri jeho preberaní dôkladne prezrieť alebo zariadiť jeho dôkladnú prehliadku. Zjavnou vadou Plnenia sa rozumie taká vada Plnenia, ktorú Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca zistí, resp. môže zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní Plnenia. Zjavné vady Plnenia musí Objednávateľ oznámiť/vytknúť Dodávateľovi ich uvedením v preberacom/dodacom protokole, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto zjavných vád Plnenia zaniká.

(3) Skryté vady Plnenia, ktoré nemohli byť zistené pri prehliadke, pri odovzdaní a prevzatí Plnenia a vyskytnú sa v záručnej dobe je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mohli byť tieto vady zistené Objednávateľom alebo jeho oprávneným zástupcom. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť/vytknúť (reklamácia) Dodávateľovi v záručnej dobe, ktorá je pri dodaní tovaru a vyhotovení diela 12 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia Plnenia Objednávateľom, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád Plnenia zaniká. Práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s reklamáciou upravuje Reklamačný poriadok Dodávateľa.

(4) Dodávateľ nezodpovedá za vady Plnenia, ktoré boli spôsobené odovzdaním nevhodných alebo neúplných podkladov od Objednávateľa:

 1. ak Dodávateľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť alebo
 2. ak na nevhodnosť Dodávateľ písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

(5) Oznámenie vád Plnenia je Objednávateľ povinný vykonať písomne doporučenou zásielkou zaslanou na adresu Dodávateľa uvedenú v potvrdenej Objednávke a/alebo v Zmluve alebo emailom s dodatočným písomným potvrdením zo strany Dodávateľa, inak je neplatné. Prílohou tohto oznámenia je jednak minimálne popis vady, miesto výskytu, dátum zistenia vady, spôsob, akým sa vada prejavuje a fotodokumentácia.

(6) Dodávateľ je povinný na riadne a včas podanú reklamáciu reagovať do 10 pracovných dní od jej prijatia. Ak je reklamácia dôvodná Dodávateľ si dohodne s Objednávateľom lehotu na odstránenie vady, ktorá musí byť vzhľadom na charakter a rozsah vady primeraná. Dodávateľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni v termíne dohodnutom s Objednávateľom, pričom o spôsobe odstránenia vady rozhoduje vždy Dodávateľ. Odstránením vady Dodávateľom zanikajú všetky ostatné nároky Objednávateľa, ktoré vznikli v súvislosti s výskytom vady.

(7) Dodávateľ zodpovedá len za tie vady Plnenia, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností. Dodávateľ nezodpovedá za chyby pri opravách, ktoré uskutoční Objednávateľ alebo iná tretia osoba.

(8) Dodávateľ nezodpovedá najmä za tie vady Plnenia, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, poškodením Plnenia náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Plnenie, poškodením Plnenia nadmerným zaťažovaním, používaním Plnenia v rozpore s účelom, na ktorý je Plnenie určené, mechanickým poškodením Plnenia spôsobeným Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do Plnenia alebo zásahom do Plnenia k tomu neoprávnenou osobou, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením Plnenia neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci. Záruka za akosť sa nevzťahuje na spotrebný materiál. Záruka za akosť neplatí, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za Plnenie, alebo jej časti.

(9) Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Plnenia, Objednávateľ nie je oprávnený Plnenie alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom Dodávateľ nezodpovedá za následné vady spôsobené používaním vadného Plnenia alebo jeho časti Objednávateľom.

(10) Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z vád Plnenia, o ktorých bol Dodávateľom v dobe uzatvárania Zmluvy písomne alebo ústne oboznámený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.

(11) Uplatnenie nárokov z vád Plnenia Objednávateľom voči Dodávateľovi neoprávňuje Objednávateľa k oneskorenej úhrade ceny za Plnenie.

(12) Objednávateľ je po uplatnení nárokov z vád Plnenia povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto vád, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku vád, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, a to aj nad rámec informácií a dokladov podľa bodu 4 tohto článku VOP.

(13) Zmluvné strany spíšu protokol o odstránení prípadných vád a nedorobkov. Tento protokol bude obsahovať aspoň súpis chýb s dátumami ich odstránenia a podpisy Zmluvných strán, resp. podpisy ich oprávnených zástupcov.

(14) Dodávateľ si vyhradzuje právo na dodávku originálnych náhradných a spotrebných dielov predpísaných v technickej dokumentácii výrobcu počas záručnej doby. V opačnom prípade bude ukončená záručná doba.

(15) Objednávateľ má právo požadovať konkrétny termín odstránenia reklamovanej vady Plnenia. Takýto požadovaný termín musí byť technologicky možný. Technologicky možným termínom sa rozumie termín umožňujúci bezodkladnú opravu pri dodržaní príslušných pracovných postupov nutných k realizácii opravy a pravidiel bezpečnosti práce s prihliadnutím na reálnu dostupnosť náhradných dielov. Technologicky možný termín bude predmetom dohody medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, určí primeraný termín odstránenia vád Dodávateľ.

(16) Dodávateľ zároveň oboznámi Objednávateľa so svojim Reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou a prílohou potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy, a ktorý je záväzný pre Zmluvné strany vo veciach týkajúcich sa uplatňovania nárokov Objednávateľa z vád Plnenia.

(17) Plnenie má právne vady, ak je zaťažené právom tretej osoby. Plnenie má právne vady aj v prípade podľa § 433 ods. 2 Obchodného zákonníka. Aplikácia § 434 Obchodného zákonníka nie je pre účely Zmluvy vylúčená.

(18) Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi existenciu právnych vád bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o uplatnení práva tretej osoby. V opačnom prípade má Dodávateľ právo uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. XIV. bod 6 týchto VOP.

ČLÁNOK IX.

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA DIELE

(1) Dodávateľ umožní Objednávateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k Plneniu. Vlastnícke právo k Plneniu nadobúda Objednávateľ úplným zaplatením ceny za Plnenie, ak sa Zmluvné strany nedohodli v Zmluve alebo v Objednávke inak. Do uhradenia úplnej ceny za Plnenie Objednávateľom zostáva Dodávateľ výlučným vlastníkom Plnenia.

(2) Dodávateľ nesmie postúpiť, previesť alebo inak preniesť Plnenie na tretiu osobu ani Plnenie inak zaťažiť pred úplným zaplatením ceny za Plnenie podľa potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy.

(3) Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa dňom odovzdania Plnenia Objednávateľovi podľa potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody na Plnení, ktoré boli spôsobené činnosťou Objednávateľa alebo tretích osôb po dátume odovzdania Plnenia.

ČLÁNOK X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

 • Každá zo Zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich z potvrdenej Objednávky a/alebo zo Zmluvy, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Povinnosť zaplatiť prípadnú dojednanú zmluvnú pokutu podľa Zmluvy alebo týchto VOP nemá vplyv na prípadný nárok na poistné plnenie.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má nárok len na náhradu skutočnej škody. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné straty alebo škody, výdavky alebo náklady akéhokoľvek legislatívneho pôvodu, a to vrátane, avšak bez obmedzenia na tu príkladmo vymenované: ušlé príjmy, ušlý zisk, straty z nepoužívania, straty výroby, straty kontraktov, náklady na obstaranie kapitálu, náklady na náhradné vybavenie a služby, náklady na náhradnú elektrickú alebo tepelnú energiu, náklady na prestoje, nároky Objednávateľovho zákazníka na takéto náhrady škody, alebo požiadavky na náhradu škody trestného charakteru akokoľvek vyplývajúce z Plnenia alebo súvisiace s dodaním Plnenia alebo jeho užívaním Objednávateľom alebo treťou osobou. Maximálna výška náhrad škôd, ktoré si môže Objednávateľ nárokovať voči Dodávateľovi a ktoré bude musieť Dodávateľ nahradiť Objednávateľovi, a to aj v prípade vzniku viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet a výšku, môže byť maximálne do 10% z celkovej ceny za uhradené Plnenie.

(3) Dodávateľ nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné straty alebo škody, výdavky alebo náklady akéhokoľvek legislatívneho pôvodu, a to vrátane, avšak bez obmedzenia na tu príkladmo vymenované: ušlé príjmy, ušlý zisk, straty z nepoužívania, straty výroby, straty kontraktov, náklady na obstaranie kapitálu, náklady na náhradné vybavenie a služby, náklady na náhradnú elektrickú alebo tepelnú energiu, náklady na prestoje, nároky objednávateľovho zákazníka na takéto náhrady škody, alebo požiadavky na náhradu škody trestného charakteru akokoľvek vyplývajúce z Plnenia alebo súvisiace s dodaním Plnenia alebo jeho užívaním Objednávateľom alebo treťou osobou.

(4) Ak Dodávateľ poskytne Objednávateľovi radu alebo podporu týkajúcu sa výrobkov, systémov alebo práce, ktoré nie sú priamo predmetom Objednávky a/alebo Zmluvy, alebo neboli zahrnuté v Objednávke a/alebo Zmluve, z takejto rady alebo podpory Dodávateľa mu nevzniká žiadna zodpovednosť voči Objednávateľovi.

(5) Ustanovenia tohto článku majú prednosť pred všetkými rozpornými a neprerokovanými ustanoveniami potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy a jej príloh, s výnimkou situácie, že by tieto ustanovenia ďalej obmedzovali zodpovednosť Dodávateľa.

ČLÁNOK XI.

OCHRANA INFORMÁCIÍ

(1) Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých hospodárskych a technických informáciách, informáciách o výrobných procesoch, cenách, metodických know-how, ako aj informáciách, tvoriacich obchodné a výrobné tajomstvo Dodávateľa, s ktorými bude v súvislosti s realizáciou Plnenia prípadne oboznámený a držať ich v tajnosti pred tretími osobami, tak počas trvania Zmluvy, ako aj po jej skončení. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na všetky informácie, ktoré Dodávateľ poskytol Objednávateľovi v rámci predkontraktačných rokovaní o uzatvorení Zmluvy, a o jej celom obsahu.

(2) Takýmito informáciami sa rozumejú skutočnosti z obchodného, technického a organizačného hľadiska Dodávateľa, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu alebo cenotvorba a nie sú v obchodných kruhoch, v ktorých Objednávateľ pôsobí alebo bude pôsobiť, bežne dostupné.

(3) Povinnosť Objednávateľa zachovávať mlčanlivosť v zmysle bodu 1 týchto VOP sa nevzťahuje na informácie:

– ktoré boli v čase sprístupnenia už verejne známe,

– ohľadom ktorých vie Objednávateľ preukázať, že týmito už pred ich sprístupnením oprávnene disponoval a bol oprávnený ich zverejniť tretím osobám.

(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť, vyplývajúca pre Objednávateľa z týchto VOP trvá bez akéhokoľvek časového obmedzenia

(5) V prípade porušenia tohto článku VOP má Dodávateľ nárok voči Objednávateľovi na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške podľa čl. XIV. bod 7 týchto VOP, a to za každé jednotlivé porušenie. Nárok Dodávateľa na náhradu škody v plnej výške v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty zostáva nedotknutý. Objednávateľ vyhlasuje, že výšku dojednanej zmluvnej pokuty s ohľadom na obsah zabezpečovanej povinnosti považuje za plne primeranú.

(7) Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude kontaktovať subdodávateľa/subdodávateľov Dodávateľa, iba ak by tento kontakt Objednávateľa s týmto subdodávateľom bol odôvodnený už existujúcim zmluvným vzťahom medzi subdodávateľom Dodávateľa a Objednávateľom alebo ak by s takýmto kontaktovaním písomne súhlasil Dodávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje chrániť záujmy Dodávateľa, ako aj všetkých zúčastnených strán Zmluvy a zachovávať obchodné tajomstvo. Za porušenie vyššie uvedených povinností v tomto odseku bude Objednávateľovi uložená zmluvná pokuta vo výške podľa čl. XIV. bod 8 týchto VOP.


ČLÁNOK XII.

OCHRANA PRIEMYSELNÝCH A INÝCH PRÁV

 • Ak dôjde realizáciou Plnenia podľa návrhov, vzorov a požiadaviek objednaných Objednávateľom k porušeniu priemyselných práv tretej strany, nesie všetky dôsledky takého porušenia výhradne Objednávateľ.
 • Konštrukčné a tlačové návrhy vypracované Dodávateľom sú jeho duševným vlastníctvom a iba Dodávateľ má výhradné právo na základe týchto návrhov vyrábať. Dodávateľovi prináležia všetky práva k duševnému vlastníctvu (hlavne práva autorské a priemyselné práva), ktoré má alebo môže mať k Plneniu, resp. k riešeniam obsiahnutým v Plneniu alebo ktoré mu môžu v budúcnosti vzniknúť. To platí i pre práva, ktoré Dodávateľovi vzniknú v priebehu plnenia povinností z potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy. Dodávateľ si vyhradzuje právo vyúčtovať všetky náklady vzniknuté pri vývoji návrhov. Dodávateľ v prípade potreby udelí na vyššie uvedené práva licenciu v súlade so slovenským právnym poriadkom.
 • Objednávateľ súčasne berie na vedomie, že Plnenie zahrňuje technické riešenia vyvinuté Dodávateľom aj pre iných zmluvných partnerov, a preto sa jednotlivé prvky Plnenia môžu objavovať samostatne alebo vo vzájomnom spojení i u výrobkov tretích osôb.

(4) V prípade porušenia tohto článku VOP má Dodávateľ nárok voči Objednávateľovi na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške podľa čl. XIV. bod 9 týchto VOP, a to za každé jednotlivé porušenie. Nárok Dodávateľa na náhradu škody v plnej výške v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty zostáva nedotknutý.

ČLÁNOK XIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 • Objednávateľ je povinný splniť finančné záväzky vyplývajúce z potvrdenej Objednávky a/alebo zo Zmluvy, a to riadne a včas.
 • Objednávateľ sa zaväzuje Plnenie podľa podmienok uvedených v potvrdenej Objednávke a/alebo Zmluve riadne prevziať.
 • Počas montážnych, inštalačných a oživovacích prác je Objednávateľ povinný poskytnúť Dodávateľovi spolupôsobenie.
 • Objednávateľ je povinný umožniť Dodávateľovi, jeho zamestnancom a tretím osobám, ktorí uskutočňujú realizáciu Plnenia, vstup na miesto plnenia.
 • Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne postúpiť pohľadávky, prípadne jednostranne započítať pohľadávky, ktoré mu vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa.
 • Objednávateľ je povinný riadne a včas zabezpečiť v mieste plnenia dodávku Dodávateľom požadovaných médií, a to najmä elektrickú energiu, teplo, pitnú vodu, požiarnu vodu a kanalizáciu.
 • Dodávateľ zrealizuje Plnenie v zmysle potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
 • Dodávateľ je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu zo Zmluvy tretej osobe. Dodávateľ je oprávnený započítať svoje i nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa vzniknutých z akéhokoľvek právneho titulu.
 • V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy pred dokončením Plnenia, zaväzuje sa Objednávateľ zaplatiť Dodávateľovi všetky náklady spojené so zhotovením už vykonanej a zhotovenej časti Plnenia. V prípade, ak predčasné ukončenie Zmluvy zapríčiní Objednávateľ, má Dodávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa čl. XIV. bod 10 týchto VOP. Týmto nie je dotknutý nárok Dodávateľa na zaplatenie nákladov podľa prvej vety tohto bodu VOP.

(11) Objednávateľ prehlasuje, že pri všetkých nárokoch Dodávateľa voči Objednávateľovi z titulu Zmluvy sa premlčacia doba predlžuje na 10 rokov od doby, kedy začala premlčacia doba plynúť prvý raz.

ČLÁNOK XIV.

ZMLUVNÉ POKUTY A INÉ SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY

 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ miesto realizácie Plnenia riadne a včas nepripraví v súlade s potvrdenou Objednávkou a/alebo Zmluvou, prípadne neposkytne Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii Plnenia, má Dodávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny za Plnenie, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
 • V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím Plnenia má Dodávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny za Plnenie, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
 • V prípade, ak sa Objednávateľ omešká s úhradou faktúry Dodávateľovi, má Dodávateľ právo uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-Eur,a to za každý deň omeškania.
 • Ak Objednávateľ bezodkladne neinformuje Dodávateľa o nemožnosti prevzatia Plnenia v dohodnutom termíne, má Dodávateľ právo uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur.
 • V prípade, ak Objednávateľ neoznámi Dodávateľovi existenciu právnych vád bezodkladne po tom, čo sa Objednávateľ dozvedel o uplatnení práva 3. osoby, má Dodávateľ právo voči Objednávateľovi uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur, a to za každý deň omeškania.
 • Ak Objednávateľ poruší akúkoľvek jeho povinnosť uvedenú v čl. XI týchto VOP (okrem bodu 7 tohto článku VOP), Dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur, a to za každé jednotlivé porušenie.
 • V prípade, ak Objednávateľ kontaktuje subdodávateľa/subdodávateľov Dodávateľa v rozpore s čl. XI bod 7 týchto VOP, prináleží Dodávateľovi zmluvná pokuta vo výške 4-násobku dojednanej ceny za Plnenie.
 • V prípade porušenia čl. XII týchto VOP Objednávateľom, má Dodávateľ právo uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- Eur, a to za každé jednotlivé porušenie.
 • Ak Objednávateľ zapríčiní predčasné ukončenie Zmluvy, má Dodávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške ceny za Plnenie dohodnutej v Objednávke a/alebo v Zmluve.
 • V prípade vyčíslenia a nárokovania zmluvnej pokuty Objednávateľovi, zostáva nárok Dodávateľa na prípadné poistné plnenie nedotknutý. Uplatnením nároku na akúkoľvek zmluvnú pokutu dohodnutú v Zmluve (a teda aj v týchto VOP) nie je dotknuté právo Dodávateľa požadovať náhradu škody, ktorá presahuje výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Taktiež sa Zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a rozhodnutia uplatniť voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa Zmluvy aj v nižšej výške než vyplýva zo Zmluvy. Taktiež v prípade porušenia niektorej z povinností Objednávateľa, ktorá je v zmysle Zmluvy, a teda aj v zmysle týchto VOP zabezpečená zmluvnou pokutou, je Dodávateľ oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi aj len náhradu škody, bez súčasného uplatnenia zmluvnej pokuty. Možnosť voľby, či Dodávateľ uplatní voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s týmto bodom alebo nárok na náhradu škody patrí výlučne Dodávateľovi.

(12) Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody je splatná dňa nasledujúceho po dni jej uplatnenia voči druhej zmluvnej strane. Zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody je potrebné uplatniť písomne tak, aby z uplatnenia bolo zrejmé, čo ním zmluvná strana sleduje. Písomná forma sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme. Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody sa považuje za uplatnenú dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mala zmluvná strana, voči ktorej uplatnenie smeruje možnosť sa s uplatnením zmluvnej pokuty, resp. náhrady škody oboznámiť.

(13) V prípade, ak je medzi Objednávateľom a Dodávateľom uzatvorených viac samostatných Zmlúv, v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s plnením svojich povinností čo i len z jednej tejto Zmluvy (prekážka), je Dodávateľ oprávnený pozastaviť plnenie zo všetkých, resp. z ktorejkoľvek inej Zmluvy, a to po celý čas trvania tejto prekážky na strane Objednávateľa, pričom počas tohto pozastavenia Dodávateľ nie je s plnením svojich povinností vyplývajúcich z týchto Zmlúv/Zmluvy voči Objednávateľovi v omeškaní.

ČLÁNOK XV.

DORUČOVANIE

 • Pri doručovaní písomností sú Zmluvné strany povinné doručovať na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany. Každú zmenu sídla, bydliska alebo adresy na doručovanie písomností je Zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Ak doručenie na túto adresu nie je úspešné, doručuje sa na adresu uvedenú v Obchodnom alebo inom registri, v ktorom je Zmluvná strana ako adresát zásielky zapísaná.
 • Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom. Ak adresát písomnosť neprevezme, táto sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa adresát o jej uložení nedozvedel. Písomnosť sa považuje za doručenú tiež v prípade, kedy adresát odmietne jej prevzatie. Dňom doručenia je v tomto prípade, deň odmietnutia prevzatia písomnosti.
 • Za doručovanie písomnou formou sa na účely týchto VOP alebo potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy považuje tiež doručovanie prostriedkami emailovej komunikácie. Emailová správa sa považuje za doručenú prijatím potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doručení správy. Za potvrdenie o doručení sa na účely tohto ustanovenia VOP nepovažuje automatické potvrdenie prijatia emailovej správy. Potvrdenie sa vykoná buď samostatným emailom potvrdzujúcim doručenie alebo potvrdením adresáta o prečítaní emailovej správy.

(4) Zmluvné strany sú povinné navzájom si včas oznamovať zmenu emailovej adresy, ako aj osobu poverenú vybavovaním objednávok a ostatných záležitostí vyplývajúcich z potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy.

ČLÁNOK XVI.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

(1) Dodávateľ a Objednávateľ sú povinní pri plnení povinností z potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.

(2) Každá zo Zmluvných strán zodpovedá za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ktoré sama spôsobila, a ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním Plnenia. Každá zo Zmluvných strán je povinná odstrániť následky takého znečistenia.

(3) Ak pri realizácií Plnenia v mieste plnenia vzniknú odpady, ktorých pôvodcom je Dodávateľ (odpady z inštalácie, údržby a servisnej činnosti, komunálny odpad, obaly a pod.), je tento odpad povinný odstrániť Objednávateľ na svoje náklady, ak sa Zmluvné strany pre konkrétny prípad nedohodnú inak, a to vždy v súlade so Zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich zneškodnenie.

(4) Zmluvné strany sú povinné dodržiavať osobitné právne predpisy o ochrane pred hlukom a vibráciami. Dodávateľ je povinný technickými, organizačnými a inými vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby hluk pri realizácií Plnenia v mieste plnenia neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitnými právnymi predpismi.

ČLÁNOK XVII.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA PRED POŽIARMI

(1) Ak v mieste plnenia budú súčasne vykonávať činnosti zamestnanci Objednávateľa a Dodávateľa a/alebo osoby poverené Objednávateľom a Dodávateľom musí byť spolupráca týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) ako aj zaistení ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“), koordinácia činností a vzájomná informovanosť upravená medzi nimi na základe uzavretej písomnej dohody, ktorá určí, kto z nich zodpovedá za vytvorenie podmienok BOZP a OPP pre tieto osoby v mieste plnenia a v akom rozsahu.

(2) Náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi z dôvodu nedodržiavania požiadaviek BOZP a OPP Objednávateľom, hradí Objednávateľ.

(3) V prípade vykonávania montážnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prác v mieste plnenia, Objednávateľ zabezpečí vybavenie miesta plnenia pre bezpečnú realizáciu Plnenia. Realizácia Plnenia sa môže začať až vtedy, ak je miesto plnenia náležite zabezpečené a vybavené.

(4) Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť Dodávateľovi všetky náklady v súvislosti s pracovným úrazom vlastných zamestnancov Dodávateľa v mieste plnenia u Objednávateľa, ak k pracovnému úrazu došlo v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa v zmysle bodu 3 tohto článku VOP.

(5) Objednávateľ je povinný pred začatím realizácie Plnenia zabezpečiť oboznámenie a zaškolenie zamestnancov a/alebo subdodávateľov Dodávateľa, ktorý sa budú na zhotovovaní Plnenia spolupodieľať s platnými internými predpismi Objednávateľa upravujúcimi BOZP, OPP a ochranu životného prostredia, prípadne so všetkými ďalšími internými predpismi, ktoré u Objednávateľa platia, a ktorých dodržiavanie je zo strany Dodávateľa a jeho zamestnancov, či subdodávateľov nevyhnutné. V opačnom prípade Dodávateľ nezodpovedá za porušenia takýchto predpisov Objednávateľa.

(6) Dodávateľ je povinný zabezpečiť aby stroje, zariadenia, nástroje v jeho vlastníctve, ktoré využíva na realizáciu Plnenia u Objednávateľa neohrozovali BOZP. Za tým účelom je povinný vykonávať ich potrebnú údržbu a opravy.

ČLÁNOK XVIII.

UKONČENIE ZMLUVY

 • Odstúpenie. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže odstúpiť od Zmluvy alebo potvrdenej Objednávky, v prípade, že:
 1. jedna zo Zmluvných strán poruší Zmluvu podstatným spôsobom,
 2. na majetok druhej Zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 3. vstúpi druhá zmluvná strana do likvidácie,
 4. nastane prípad dohodnutý v Zmluve alebo v potvrdenej Objednávke alebo prípad uvedený v týchto VOP alebo v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise,
 5. Zmluvná strana poruší Zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplní povinnosť s ktorej plnením je v omeškaní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej bola poskytnutá druhou Zmluvnou stranou.
 6. vstúpi Objednávateľ do insolvenčného konania alebo iného reorganizačného alebo úpadkového konania, ktoré upravuje legislatíva iného členského štátu EÚ.
 • Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť vymedzený dôvod odstúpenia. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
 • Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • Výpovedná doba. V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodli na dĺžke výpovednej doby a vzhľadom na Plnenie je výpoveď možné medzi Zmluvnými stranami dohodnúť Zmluvu alebo potvrdenú Objednávku možno vypovedať písomne ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota pre výpoveď, ktorú dáva Dodávateľ Objednávateľovi je jeden (1) mesiac a výpovedná lehota pre výpoveď, ktorú dáva Objednávateľ Dodávateľovi sú tri (3) mesiace, pričom príslušná výpovedná lehoty začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota môže byť skrátená na základe dohody zmluvných strán.

ČLÁNOK XVIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Dodávateľom a Objednávateľom vzniknuté na základe potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodné právo je vždy slovenské.

(2) Prípadné spory vzniknuté z obchodno-záväzkových vzťahov medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa títo zaväzujú riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami, prípadne sa o také riešenie aspoň pokúsia.

(3) Zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z potvrdenej Objednávky a/alebo Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto Zmluvy, sa budú riešiť

a/ pred rozhodcom JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenská republika, alebo pred iným rozhodcom, či rozhodcovským súdom na území členského štátu Európskej únie určeným JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, postupom upraveným v § 8 ods. 1 Zákona o rozhodcovskom konaní (ďalej ako „ZoRK“) (dojednaný spôsob určenia rozhodcu). Konanie bude písomné podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ (v prípade rozhodovania rozhodcovským súdom), alebo Rokovacích pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnených na internetovej stránke www.arbitraz.sk a v obchodno-právnych sporoch podľa zásad spravodlivosti (§ 31 ods. 4 ZoRK).

V prípadoch upravených ustanovením § 22a ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje protistrane. Rozhodnutie, ktoré bude výsledkom rozhodcovského konania bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.

Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy,

 1. i) ak je rozhodcovská zmluva (doložka) obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo,
 2. ii) ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila;

b/ pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike. V prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo podľa inej právnej normy, zákona alebo medzinárodnej zmluvy upravujúcej príslušnosť súdov pri sporoch s cudzím prvkom, nebol príslušným súdom súd Slovenskej republiky, príslušným súdom bude podľa dohody Zmluvných strán Okresný súd Martin, Slovenská republika.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ žalobca podá žalobu o rozhodnutie sporu, ktorý vznikne z tejto Zmluvy na všeobecnom súde, považuje sa táto skutočnosť za rozväzovaciu podmienku rozhodcovskej doložky (písm. a/); ustanovenie tejto vety sa nepoužije v prípade, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba u rozhodcu vo veci, v ktorej je touto rozhodcovskou doložkou v súlade s vnútornými predpismi rozhodcu/ rozhodcovského súdu založená jeho právomoc.

(4) Objednávateľ uzatvorením Zmluvy, resp. potvrdením Objednávky, ktorá je pre Zmluvné strany záväzná podľa čl. II. bod IV. týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP Dodávateľa a bez výhrad akceptuje všetky podmienky v nich stanovené. Súhlasí s tým, aby tieto VOP tvorili neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a zaväzuje sa ich plniť.

(5) Osoba akceptujúca VOP prehlasuje, že je riadne oprávnená, poverená alebo splnomocnená oprávnenou osobou na akceptovanie VOP a uzavretie Zmluvy. V prípade nepravdivosti tohto prehlásenia osoba akceptujúca VOP osobne zodpovedá za všetky prípadne škody, ktoré vznikli z dôvodu neplatného uzavretia Zmluvy alebo neplatne dohodnutých zmluvných podmienok na základe tohto návrhu.

(6) Tieto VOP sa vyhotovujú v slovenskom jazyku a anglickom jazyku s tým, že obe jazykové verzie sú právne rovnocenné. V prípade nejasností, resp. rozporného výkladu ustanovení týchto VOP v slovenskom a anglickom jazyku sa obchodno-záväzkové vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom riadia verziou VOP v slovenskom jazyku.

Tieto VOP sú účinné od 22.09.2021.