KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

AIRTECH P10

Filtračno - ventilačný systém pre čistenie vzduchu a priestorové vetranie výrobných priestorov

AIRTECH P10

Dostupné u nášho dodávateľa

Samostatne stojaca filtračno-ventilačná jednotka s patrónovými filtrami. Nachádza využitie tam, kde nie je možné použiť odsávanie priamo pri zdroji znečistenia alebo na dodatočnú filtráciu vzduchu v hale. Účinnosť filtrácie ≥99%, automatické čistenie, filtračná kapacita 10.000 m3 vzduchu za hodinu.

Popis

Airtech P10 je samostatne stojaci filtračno-ventilačný systém. Uplatnenie nachádza najmä v priemyselnej výrobe a vo zváracích prevádzkach, kde nie je možné nainštalovať odsávanie priamo pri zdroji znečistenia alebo tam, kde je nutné využiť jednotku AIRTECH na dodatočnú filtráciu vzduchu vo výrobných priestoroch.

Znečistený vzduch je nasatý cez odsávacie kanály, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách jednotky vo výške 3 m nad zemou. Následne je tento vzduch vedený cez filtre zariadenia, kde sa nečistoty zachytávajú na povrchu patrónového filtra.

Patrónové filtre sú automaticky čistené pomocou technológie POWER SPRAY, v prednastavených intervaloch. Zachytené častice sú z povrchu filtra uvoľnené pomocou stlačeného vzduchu a padajú do zberného kontajnera jednotky AIRTECH. Vyčistený vzduch je vháňaný späť do miestnosti prostredníctvom smerových dýz, ktoré sa nachádzajú v hornej časti jednotky. Smerovými dýzami sa nastavuje vyfukovanie vyfiltrovaného vzduchu tak, aby prúdenie napomáhalo vháňať znečistený vzduch smerom k odsávacím kanálom zariadenia.

Prevádzka zariadenia je monitorovaná a jednotka je vybavená časticovým senzorom, ktorý upozorní na nedostatočnú nepriepustnosť patrónového filtra. V prípade detekcie nedostatočného filtrovania sa jednotka automaticky zastaví a opticky a zvukovo signalizuje problém.

AIRTECH je certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 15012-1 a schválený inštitútom IFA pre odsávanie plynov vznikajúcich pri zváraní, ktoré spadajú do kategórie W3 – zváranie vysoko legovaných ocelí a vzácnych kovov.

Pri použití tejto jednotky je nutné zaistiť, aby do nej neboli nasaté žiadne iskri alebo iné častice, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie. Ak má jednotka pracovať v prostredí, v ktorom hrozí nasatie výbušného prachu, je nutné použiť modifikáciu jednotky, ktorá vyhovuje nariadeniam ATEX.

Používaním týchto jednotiek neodpadá pracovníkom povinnosť používať osobné ochranné pomôcky. Pri odsávaní plynov vznikajúcich pri zváraní antikorovej ocele je vždy nutné používať aj lokálne odsávanie s využitím odsávacích ramien.

Technické parametre

AIRTECH P10
Max. volumetrický prietok ventilátora 10000 m3/h
Výkon motora 11,0 kW
Efektívnosť separácie ≥ 99 %
Filter patrónový
Rozmery 800 x 1200 x 3990 mm
Hmotnosť cca. 700 kg
Go to Top